PoliticÄ de confidenÈialitate

ConfidenÈialitatea datelor dvs. personale este importantÄ pentru noi Èi dorim sÄ vÄ simÈiÈi confortabil vizitând site-ul neuroimpex.ro

 

CINE SUNTEM?

Neuro Impex SRL

Cod fiscal: RO4025156

Numar de inregistrare la registrul comertului: J18/389/1993

Adresa: str. 22 Decembrie 1989, nr. 82, Targu-Jiu, jud. Gorj

Web: www. neuroimpex.ro

E mail: protectiadatelor@neuroimpex.ro

Telefon: +40767.820.405

 

CE DATE PRELUCRÄM?

În vederea livrÄrii bunurilor comandate, confirmÄrii Comenzii, informÄrii Dvs. privind stadiul Comenzii, oferirii de rÄspunsuri la reclamaÈiile plasate, evaluÄrii bunurilor, precum Èi a exercitÄrii unor activitÄÈi comerciale, de promovare a bunurilor, de marketing, publicitate, de dezvoltare, de cercetare de piaÈÄ, statisticÄ, monitorizare a vânzÄrilor Èi comportamentului de cumpÄrare a ClienÈilor, activitÄÈi administrative Èi de media, sunteÈi de acord sÄ ne încredinÈaÈi urmÄtoarele date cu caracter personal: nume, prenume, adresa de e-mail, CNP, numÄr de telefon, adresa de facturare, adresa de livrare, adresa IP, parola acces cont site. VÄ rugÄm sÄ nu ne furnizaÈi alte date cu caracter personal decât cele strict necesare scopului precizat în aceastÄ politicÄ.

 

1.1. DacÄ sunteÈi vizitator al site-ului, platforma va prelucra datele dumneavoastrÄ cu caracter personal pe care le furnizaÈi în mod direct în contextul utilizÄrii site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizaÈi în cadrul secÈiunii de contact / review / newsletter.

 

1.2. Plasariea unei comenzi pe site-ul www.neuroimpex.ro;

Scopul prelucrÄrii datelor cu caracter personal se rezumÄ la desfÄÈurarea activitÄÈii de furnizare a produselor comandate de clienÈi. Vom prelucra datele cu caracter personal într-o manierÄ conformÄ cu Regulamentul EU 2016/679; temeiul legal fiind încheierea Èi executarea contractului în cazul procesÄrii comenzilor (conform Art. 6 alin. (1) lit. (b), din GDPR).

 

 

2. Scopurile Èi temeiurile de prelucrÄrii

 

2.1. DacÄ sunteÈi client al Site-ului, NEURO IMPEX SRL prelucreazÄ datele dumneavoastrÄ cu caracter personal astfel:

 

    pentru desfÄÈurarea relaÈiei contractuale dintre dumneavoastrÄ Åi NEURO IMPEX SRL, respectiv pentru preluarea, validarea, expedierea Åi facturarea comenzii plasate pe Site, informarea dumneavoastrÄ asupra stÄrii comenzii, organizarea returului de produse comandate etc.

 

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastrÄ în acest scop are la bazÄ contractul încheiat între dumneavoastrÄ Èi NEURO IMPEX SRL. Furnizarea datelor dumneavoastrÄ cu caracter personal este necesarÄ pentru executareaa acestui contract. Refuzul furnizÄrii datelor poate avea drept consecinÈÄ imposibilitatea derulÄrii raporturilor contractuale dintre dumneavoastrÄ Èi NEURO IMPEX SRL.

 

    pentru îndeplinirea obligaÈiilor legale care incumbÄ NEURO IMPEX SRL în contextul serviciilor prestate prin intermediul Site-ului, inclusiv a obligaÈiilor în materie fiscalÄ, precum Èi în materie de arhivare.

 

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastrÄ pentru acest scop este necesarÄ în baza unor obligaÈii legale. Furnizarea datelor dumneavoastrÄ în acest scop este necesarÄ. Refuzul furnizÄrii datelor poate avea drept consecinÈÄ imposibilitatea NEURO IMPEX SRL de a respecta obligaÈiile legale care îi revin Èi deci în imposibilitatea de a vÄ oferi serviciile prin intermediul Site-ului.

 

    pentru activitÄÅ£i de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanÅ£Ä (e-mail, sms) de comunicÄri comerciale privind produsele Åi serviciile oferite de NEURO IMPEX SRL, prin intermediul Site-ului.

 

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastrÄ pentru acest scop are la bazÄ consimÈÄmântul dumneavoastrÄ, dacÄ alegeÈi sÄ-l furnizaÈi.

 

VÄ puteÈi exprima consimÈÄmântul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea cÄsuÈei corespunzÄtoare de la momentul creÄrii contului, sau ulterior creÄrii contului, la secÈiunea Contul meu. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicÄri comerciale puteÈi folosi opÅ£iunea de la finalul fiecÄrui e-mail/ sms conÅ£inând comunicÄri comerciale. În plus, puteÈi sÄ vÄ dezabonaÈi prin accesarea secÈiunii InformaÈiile contului meu.

 

Furnizarea datelor dumneavoastrÄ în acest scop este voluntarÄ. Refuzul furnizÄrii consimÈÄmântului pentru prelucrarea datelor dumneavoastrÄ în acest scop nu va avea urmÄri negative pentru dumneavoastrÄ.

 

    în scopul efectuÄrii diverselor analize, raportÄri privind modul de funcÈionare a Site-ului, realizarea de profiluri de preferinÅ£e de consum, în principal, în vederea îmbunÄtÄÅ£iri experienÈei oferite pe Site.

 

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastrÄ pentru acest scop are la bazÄ interesul legitim al NEURO IMPEX SRL de a îmbunÄtÄÈii permanent experienÈa clienÈilor pe Site. Furnizarea datelor dumneavoastrÄ în acest scop este voluntarÄ. Refuzul furnizÄrii datelor pentru acest scop nu va avea urmÄri negative pentru dumneavoastrÄ.

 

 

2.2. DacÄ sunteÈi vizitator al Site-ului, NEURO IMPEX SRL prelucreazÄ datele dumneavoastrÄ cu caracter personal astfel:

 

    pentru activitÄÅ£i de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanÅ£Ä (e-mail, sms), de comunicÄri comerciale privind produsele Åi serviciile oferite de NEURO IMPEX SRL, prin intermediul Site-ului.

 

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastrÄ pentru acest scop are la bazÄ consimÈÄmântul dumneavoastrÄ, dacÄ alegeÈi sÄ-l furnizaÈi.

 

VÄ puteÈi exprima consimÈÄmântul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin completarea Èi bifarea cÄsuÈei corespunzÄtoare din formularul pentru abonarea la newsletter disponibil pe Site. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicÄri comerciale puteÈi folosi opÅ£iunea de la finalul fiecÄrui e-mail/ sms conÅ£inând comunicÄri comerciale.

 

Furnizarea datelor dumneavoastrÄ în acest scop este voluntarÄ. Refuzul furnizÄrii consimÈÄmântului pentru prelucrarea datelor dumneavoastrÄ în acest scop nu va avea urmÄri negative pentru dumneavoastrÄ.

 

    pentru rezolvarea plângerilor, reclamaÅ£iilor Åi pentru a monitoriza traficul Èi a îmbunÄtÄÅ£ii experienÈa dumneavoastrÄ oferitÄ pe Site.

 

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastrÄ pentru acest scop are la bazÄ interesul legitim al NEURO IMPEX SRL de a asigura funcÈionarea corectÄ a Site-ului, precum Èi pentru a îmbunÄtÄÈii permanent experienÈa vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin soluÈionarea diferitelor comentarii, întrebÄri sau reclamaÈii.

 

Furnizarea datelor dumneavoastrÄ în acest scop este voluntarÄ. Refuzul furnizÄrii datelor pentru acest scop nu va avea urmÄri negative pentru dumneavoastrÄ.

 

3. CÂT TIMP SUNT STOCATE DATELE DVS.?

 

Ca principiu, NEURO IMPEX SRL va prelucra datele dumneavoastrÄ cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menÈionate mai sus.

 

În cazul în care sunteÈi client, vom prelucra datele dumneavoastrÄ pe întreaga duratÄ a raporturilor contractuale Èi ulterior conform obligaÅ£iilor legale care revin în sarcina NEURO IMPEX SRL (de ex., în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de pÄstrare prevÄzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exerciÅ£iului financiar în cursul cÄruia au fost întocmite).

DacÄ vÄ retrageÈi consimÈÄmântul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, NEURO IMPEX SRL va înceta prelucrarea datelor dumneavoastrÄ cu caracter personal în acest scop, fÄrÄ însÄ a afecta prelucrÄrile desfÄÈurate de NEURO IMPEX SRL pe baza consimÈÄmântului exprimat de cÄtre dumneavoastrÄ înainte de retragerea acestuia.

 

4. CINE ARE ACCES LA DATELE DVS.?

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, NEURO IMPEX SRL poate dezvÄlui datele dumneavoastrÄ cÄtre parteneri, cÄtre terÈe persoane sau entitÄÈi care sprijinÄ NEURO IMPEX SRL în desfÄÈurarea activitÄÈii prin intermediul Site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori cÄtre autoritÄÈile publice centrale/locale, astfel încât prelucrarea sÄ respecte cerinÅ£ele prevÄzute în Regulamentul GDPR Åi sÄ asigure protecÅ£ia drepturilor Dvs. Cu toate acestea NEURO IMPEX SRL rÄmâne operatorul datelor dumneavoastrÄ. În urmÄtoarele cazuri exemplificativ enumerate:

·         pentru administrarea Site-ului;

·         în situaÈiile în care aceastÄ comunicare ar fi necesarÄ pentru atribuirea de premii sau alte facilitÄÈi persoanelor vizate, obÈinute ca urmare a participÄrii lor la diverse campanii promoÈionale organizate de cÄtre NEURO IMPEX SRL prin intermediul Site-ului;

·         pentru menÈinerea, personalizarea Èi îmbunÄtÄÈirea Site-ului Èi a serviciilor derulate prin intermediul lui;

·         pentru efectuarea analizei datelor, testarea Èi cercetarea, monitorizarea tendinÈelor de utilizare Èi activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranÈÄ Èi autentificarea utilizatorilor;

·         pentru transmiterea de comunicÄri comerciale de marketing, în condiÈiile Èi limitele prevÄzute de lege;

·         atunci când dezvÄluirea datelor cu caracter personal este prevÄzutÄ de lege etc.

·         Servicii comunicare email (SMTP) – adresa de e-mail;

·         Servicii newsletter – adresa de e-mail, nume, prenume, numÄr de telefon;

·         Servicii de curierat – nume, prenume, adresa de e-mail, numÄr de telefon, adresÄ;

·         Servicii de procesare plÄÈi online – nume, prenume, adresa de e-mail, numÄr de telefon, adresÄ;

·         Servicii de facturare / contabilitate – nume, prenume, CNP , adresa de e-mail, numÄr de telefon, adresÄ;

·         Servicii juridice – nume, prenume, adresÄ, CNP;

5. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate cÄtre NEURO IMPEX SRL pot fi transferate în afara României, dar doar cÄtre state din Uniunea EuropeanÄ.

 

6. Drepturile de care beneficiaÈi

 

În condiÈiile prevÄzute de legislaÈia în materia prelucrÄrii datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiaÈi de urmÄtoarele drepturi:

 

    dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitÄÈile de prelucrare efectuate de cÄtre NEURO IMPEX SRL, conform celor descrise în prezentul document;

    dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obÈine confirmarea din partea NEURO IMPEX SRL cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum Èi detalii privind activitÄÈile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;

    dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obÈine corectarea, fÄrÄ întârzieri justificate, de cÄtre NEURO IMPEX SRL a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum Èi completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicatÄ fiecÄrui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepÈia cazului în care acest lucru se dovedeÈte imposibil sau presupune eforturi disproporÈionate.

    dreptul la Ètergerea datelor, fÄrÄ întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplicÄ unul dintre urmÄtoarele motive:

        acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

        în cazul în care este retras consimÈÄmântul Èi nu existÄ niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

        în cazul în care persoana vizatÄ se opune prelucrÄrii Èi nu existÄ motive legitime care sÄ prevaleze;

        în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

        în cazul în care datele cu caracter personal trebuie Èterse pentru respectarea unei obligaÈii legale;

        datele cu caracter personal au fost colectate în legÄturÄ cu oferirea de servicii ale societÄÈii informaÈionale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta cÄruia se aflÄ operatorul.

 

Este posibil ca, în urma solicitÄrii de Ètergere a datelor, NEURO IMPEX SRL sÄ anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) Èi sÄ continue în aceste condiÈii prelucrarea pentru scopuri statistice;

    dreptul la restricÈionarea prelucrÄrii în mÄsura în care :

        persoana contestÄ exactitatea datelor, pe o perioadÄ care ne permite verificarea corectitudinii datelor;

        prelucrarea este ilegalÄ, iar persoana vizatÄ se opune Ètergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricÈionarea utilizÄrii lor;

        operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrÄrii, dar persoana vizatÄ i le solicitÄ pentru constatarea, exercitarea sau apÄrarea unui drept în instanÈÄ; sau

        persoana vizatÄ s-a opus prelucrÄrii (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verificÄ dacÄ drepturile legitime ale operatorului prevaleazÄ asupra celor ale persoanei vizate.

 

    dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structuratÄ, folositÄ în mod obiÈnuit Èi într-un format uÈor de citit, precum Èi (ii) dreptul ca aceste date sÄ fie transmise de cÄtre NEURO IMPEX SRL cÄtre alt operator de date, în mÄsura în care sunt îndeplinite condiÈiile prevÄzute de lege;

    dreptul la opoziÈie – în ceea ce priveÈte activitÄÈile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitÄri conform celor indicate mai jos:

        în orice moment, din motive legate de situaÈia particularÄ în care se aflÄ persoana vizatÄ, ca datele care o vizeazÄ sÄ fie prelucrate în temeiul interesului legitim al NEURO IMPEX SRL sau în temeiul interesului public, cu excepÈia cazurilor în care NEURO IMPEX SRL poate demonstra cÄ are motive legitime Èi imperioase care justificÄ prelucarea Èi care prevaleazÄ asupra intereselor, drepturilor Èi libertÄÈilor persoanelor vizate sau cÄ scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanÈÄ;

        în orice moment, în mod gratuit Èi fÄrÄ nicio justificare, cÄ datele care o vizeazÄ sÄ fie prelucrate în scop de marketing direct.

 

    dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activitÄÈi de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizatÄ sau o afecteazÄ în mod similar într-o mÄsurÄ semnificativÄ;

    dreptul de a vÄ adresa AutoritÄÅ£ii NaÅ£ionale de Supraveghere a PrelucrÄrii Datelor cu Caracter Personal sau instanÈelor competente, în mÄsura în care consideraÈi necesar.

 

CUM AVEÈI ACCES LA DATELE DVS.?

Pentru orice întrebÄri suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate Èi pentru a vÄ exercita drepturile menÈionate mai sus, vÄ rugÄm sÄ vÄ adresaÈi la adresa de email: protectiadatelor@neuroimpex.ro.

AceastÄ paginÄ de internet foloseÈte fiÈiere de tip cookie. Pentru mai multe informaÈii cu privire la modul în care se folosesc aceste fiÈiere, vÄ rugÄm sÄ accesaÈi urmÄtorul link: PoliticÄ privind fiÈierele cookies